Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

a. Trình tự thực hiện thủ tục

– Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.

– Chủ sở hữu công ty của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

b. Cách thức thực hiện

Có hai cách thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên thông qua việc chia doanh nghiệp bao gồm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên từ chia doanh nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Nghị quyết chia công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của (các) công ty mới;

2. Dịch vụ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

a. Điều kiện đăng ký công ty TNHH một thành viên

Để đăng ký doanh nghiệp, người đại diện doanh nghiệp không phải là một trong những người sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

b. Những tài liệu mà doanh nghiệp cần chuẩn bị

Trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ với chúng tôi, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị chứng minh thư nhân dân (hoặc căn cước công dân); Danh sách ngành nghề kinh doanh; Tài liệu chứng minh trụ sở; Còn lại các chuyên viên pháp chế doanh nghiệp của chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện tất cả những công việc còn lại.

c. Phí dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân: 1.000.000 đồng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hotline: 0984 388 019